Regler og vedtægter

Regler for fiskeri i foreningens vande:


Foreningens fiskevande er venligst stillet til rådighed af Skalsådalens lodsejere. Medlemmer må ved færdsel og fiskeri tage hensyn til hegn, kreaturer samt efterkomme lodsejernes anvisninger for færdsel. Evt. skader på hegn, kreaturer og ligende skal meddeles bestyrelsen. Hvis der er jagt fortrækker man selvfølgeligt til at andet sted straks!


Al henkastning af affald er selvfølgelig forbudt. Det anses for god skik at opsamle evt. småaffald, som måtte forefindes.


Gyldigt fiskekort er personligt, og skal fremvises på anfordring af enhver lodsejer, samt for enhver der selv fremviser sit gyldige kort. Ihændehaveren er pligtig til at fremvise evt. fangst på forlangende af den kontrollerende.


Kortet skal altid medbringes. Forglemmelse medfører bortvisning fra åen.


Hunde må ikke medtages ved åen.


Ihændehaveren må selv sikre sig at grænserne for foreningens område overholdes.


I forbindelse med udsætning kan foreningens bestyrelse frede lokalt.


Det er ikke tilladt at fiske med mere end to stænger i Regnbuemosen, og der skal være tale om aktiv fiskeri. Dvs. at man hele tiden overvåger stangen, og ikke efterlader den alene.


Se iøvrigt fredningstider, bestemmelser samt mindstemål her på siden.


Såfremt ovennævnte bestemmelser ikke overholdes medfører dette øjeblikkelig udelukkelse af foreningen, hvorefter nyt medlemskab forelægges bestyrelsen.


Der må max hjemtages 3 hav- / bækørreder fra åen per dag.


Foreningen henstiller til at alle ål genudsættes.

Vedtægter for Skalsådalens Sportsfiskerforening:

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i 1993

Revideret på den ordinære generalforsamling i 1999

Revideret på den ordinære generalforsamling 2007

Revideret på den ordinære generalforsamling 2016

Revideret på den ordinære generalforsamling 2018

Revideret på den ordinære generalforsamling 2020

Revideret på ekstra ordinær generalforsamling 2023

 

 •   1

 

Foreningens navn er Skalsådalens Sportsfiskerforening.

 

 •   2

 

Det er foreningens formål at skaffe medlemmer og lodsejere adgang til at udøve sportsfiskeri og at arbejde for at pleje fiskebestanden. Det er desuden foreningens formål, at virke for udbredelse af almindelig sportsfisker kultur.

 

stk. 2: Foreningen kan oprette afdelinger til hvis drift afdelingens medlemmer betaler et tillægskontingent. Afdelingernes vedtægter og kontingent skal godkendes af bestyrelsen.

 

 •   3

 

Enhver kan optages som medlem af foreningen, hvis der er plads. Der kan maksimum være 25 betalende medlemmer.

Der kan kun afgives stemme på generalforsamlingen, hvis man er betalende medlem af foreningen eller medlem af foreningens bestyrelse og har fast dansk bopæl. Der kan kun afgives én stemme pr kontingent.

 

 •   4

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang hvert kalenderår. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

1) Valg af referent og dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse.

6) evt. Valg af revisor.

 7) Eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og skal offentliggøres enten i den lokale dagspresse, på foreningens facebookside eller på foreningens hjemmeside. Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægterne kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer. Foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamling, og hertil kræves 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst 2/3 af samtlige medlemmer. Kan der ikke opnås et flertal på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter på dagsordenen:

 

 1.     Valg af dirigent
 2.     Foreningens opløsning
 3.     Foreningsmidlernes anvendelse

 

Vedtagelse kræver 3/4 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 •   5

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor for formanden. Med begæringen skal skriftlig angivelse af dagsordenen. Indvarsling og afstemning som ved ordinær generalforsamling.

 

 •   6

 

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 4 medlemmer og op til 2 suppleanter.  Man tegner sig for 2 år. Bestyrelsen er selvkonstituerende.

Bestyrelsen har fuld magt over foreningens midler. Den til enhver tid siddende bestyrelse, skal selv kunne bestemme om der skal være revisor tilknyttet klubben

 

 

 •   7

 

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem, eller kassereren samt et bestyrelsesmedlem.

 

 •   8

 

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden.

 

 •   9


Medlemskabet er gældende fra indbetalingen og til årets udgang. Der kan efter aftale med bestyrelsen betales halvt kontingent for medlemskab betalt efter d. 1.9. Medlemsskab skal fornyes senest 31.12. hvert år. Har man ikke fornyet sit medlemskab senest 31.12. betragtes det som værende opsagt og kan gives til en fra ventelisten. Priser og vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen sender mail ud til medlemmernes registrerede e-mailadresser om medlemskabets fornyelse i november. Bestyrelsens medlemmer får et Familiemedlemskab vederlagsfrit. Regnskabsåret følger kalenderåret Priser og vilkår på gæstekort fastsættes af bestyrelsen.


 •       10

 

Udmelding sker automatisk når kontingentet ikke er betalt. Eller ved henvendelse til klubbens bestyrelse.

 

 •   11

 

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen.

 

 •   12

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande.