Forside

SKALSÅDALENS

Sportsfiskerforening


Kære medlemmer!


Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling d.  23.september 2020.

Vi mødes på skolen i Løgstrup (skolegade 9. 8832 Løgstrup) kl. 19.00. 

Klubben er vært ved en kop kaffe og en småkage.


Dagsorden for Skalsådalens Sportsfisker Forenings generalforsamling 2020

 1. velkomst ved næstformanden
 2. valg af dirigent
 3. valg af referent
 4. formandens beretning
 5. kasserens beretning

Fremlæggelse af regnskab

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Se nærmere info på foreningens hjemmeside.
 2. valg til bestyrelsen

på valg er:  Paw Dalmose, Kim Agerholm og Niels Hedegaard som alle modtager genvalg. Claus Linnebjerg, Dariusz Skrzypek og Ib Jørgensen som ikke modtager genvalg

 1. indkomne forslag.
 1. Nye regler for tilmelding og betaling til større klubture ved Niels Hedegaard
 2. Forslag om optagelse i erhvervsstyrelsens register over frivillige foreninger (cvr nummer)


 1. Evt.


Har du forslag til generalforsamlingen skal du sende det til Formanden senest d.18 september på mail adressen: agerholm@fiberpost.dk


VIGTIGT...Tilmelding også senest d. 18 september. Så sørger vi for at finde et lokale der er stort nok til at overholde gældende anbefalinger angående afstand og hånddesinficering.Forslag til nye vedtægter for Skalsådalens sportsfiskerforening

Vedtægter for Skalsådalens Sportsfiskerforening

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i 1993

Revideret på den ordinære generalforsamling i 1999

Revideret på den ordinære generalforsamling 2007

Revideret på den ordinære generalforsamling 2016

Revideret på den ordinære generalforsamling 2018

Revideret på den ordinære generalforsamling 2020

 

 •   1

 

Foreningens navn er Skalsådalens Sportsfiskerforening.

 

 •   2

 

Det er foreningens formål at skaffe medlemmer og lodsejere adgang til at udøve sportsfiskeri og at arbejde for at pleje fiskebestanden. Det er desuden foreningens formål, at virke for udbredelse af almindelig sportsfisker kultur.

 

stk. 2: Foreningen kan oprette afdelinger til hvis drift afdelingens medlemmer betaler et tillægskontingent. Afdelingernes vedtægter og kontingent skal godkendes af bestyrelsen.

 

 •   3

 

Enhver kan optages som medlem af foreningen. Medlemmer under 18 år er juniormedlemmer. Stemmeret er betinget af fast dansk bopæl. Der kan kun afgives stemme, hvis man er betalende medlem af foreningen eller medlem af foreningens bestyrelse. Der kan kun afgives én stemme pr kontingent.

 

 •   4

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang hvert kalenderår. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

1) Valg af referent og dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse.

6) evt. Valg af revisor.

 7) Eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og skal offentliggøres enten i den lokale dagspresse, på foreningens facebookside eller på foreningens hjemmeside. Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægterne kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer. Foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamling, og hertil kræves 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst 2/3 af samtlige medlemmer. Kan der ikke opnås et flertal på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter på dagsordenen:

 

 1.     Valg af dirigent
 2.     Foreningens opløsning
 3.     Foreningsmidlernes anvendelse

 

Vedtagelse kræver 3/4 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 •   5

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor for formanden. Med begæringen skal skriftlig angivelse af dagsordenen. Indvarsling og afstemning som ved ordinær generalforsamling.

 

 •   6

 

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 4 medlemmer og op til 2 suppleanter.  Man tegner sig for 2 år. Bestyrelsen er selvkonstituerende.

Bestyrelsen har fuld magt over foreningens midler. Den til enhver tid siddende bestyrelse, skal selv kunne bestemme om der skal være revisor tilknyttet klubben

 

 

 •   7

 

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres beslutningsprotokol, der skal godkendes senest på næstfølgende bestyrelsesmøde. Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem, eller kassereren samt et bestyrelsesmedlem.

 

 •   8

 

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden.

 

 •   9

 

Medlemskab gælder fra indbetaling af kontingent og 1 år frem. Regnskabsåret følger kalenderåret. Pris og vilkår på gæstekort fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer får et Familiemedlemskab vederlagsfrit.

 

 •       10

 

Udmelding sker automatisk når kontingentet ikke er betalt. Eller ved henvendelse til klubbens bestyrelse.

 

 •   11

 

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen.

 

 •   12

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande.VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT!!!


Dit fiskekort og det tilhørense parkeringsmærke til bilen SKAL medbringes og benyttes ved fiskeri i og i nærheden af foreningens vande.


Foreningen har brug for din emailadresse, så vi kan sende dig et fiskekort (hvis du ikke allerede har modtaget det).

Kontakt vores Formand med din fungerende email.

Kim kan kontaktes via Mail eller brev på:

Kim Agerholm

Ladehøjvej 13, 8831 Løgstrup

agerholm@fiberpost.dk


Vær opmærksom på om du har betalt for dit medlemsskab indenfor det sidste år! Det er dit ansvar!


Der gøres opmærksom på, at priser og vilkår for medlemsskab ændres løbende frem til 2018. INFO. kan findes her på siden under medlemsskab og eller priser.