Vedtægter

SKALSÅDALENS

Sportsfiskerforening

Love og fiskeregler for Skalsådalens Sportsfiskerforening

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i 1993

Revideret på den ordinære generalforsamling i 1999

Revideret på den ordinære generalforsamling 2007

Revideret på den ordinære generalforsamling 2016

revideret på den odinære generalforsamling 2018

 

 • 1

 

Foreningens navn er Skalsådalens Sportsfiskerforening. Foreningens hjemsted er Fårup.

 

 • 2

 

Det er foreningens formål gennem leje af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri og at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande. Det er desuden foreningens formål, at virke for udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur.

 

stk. 2: Foreningen kan oprette afdelinger til hvis drift afdelingens medlemmer betaler et tillægskontingent. Afdelingernes vedtægter og kontingent skal godkendes af bestyrelsen.

 

 • 3

 

Foreningen kan være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

 • 4

 

Enhver kan optages som medlem af foreningen. Medlemmer under 18 år er juniormedlemmer. Stemmeret er betinget af fast dansk bopæl.

 

 • 5

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

1) Valg af referent og dirigent.

 

2) Formandens beretning.

 

3) Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab.

 

4) Indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse.

6) Valg af revisor.

 

7) Eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og skal offentliggøres enten i den lokale dagspresse, i foreningens medlemsblad eller på foreningens hjemmeside. Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflertal. Ændring af vedtægterne kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer. Foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamling, og hertil kræves 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst 2/3 af samtlige medlemmer. Kan der ikke opnås et flertal på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter på dagsordenen:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Foreningens opløsning

 

 1. Foreningsmidlernes anvendelse

 

Vedtagelse kræver 3/4 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 • 6

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor for formanden. Med begæringen skal skriftlig angivelse af dagsordenen. Indvarsling og afstemning som ved ordinær generalforsamling.

 

 • 7

 

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer og 1 suppleant.  På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Bestyrelsen er selvkonstituerende.

Bestyrelsen har fuld magt over foreningens midler. Den til enhver tid siddende bestyrelse, skal selv kunne bestemme om der skal være revisor tilknyttet klubben

 

 • 8

 

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres beslutningsprotokol, der skal godkendes senest på næstfølgende betyrelsesmøde. Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem, eller kassereren samt et bestyrelsesmedlem.

 

 • 9

 

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden.

 

 • 10

 

Medlemsskab gælder fra indmeldelsesdato/ kontingent betaling og 1 år frem. Regnskabsåret følger kalenderåret. Prisen på gæstekort fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer får et Familiemedlemskab vederlagsfrit.

 

 • 11

 

Udmelding sker automatisk når kontingentet ikke er betalt.

 

 • 12

 

Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen eller en anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

 • 13

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande.

I 2018 bestemte vi at denne paragraf skulle ændres fra og til

 

 • 7

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter, samt 2 revisorer for 2 år ad gangen. På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer, samt den ene revisor. Bestyrelsen er selvkonstituerende.

 

Bestyrelsen har fuld magt over foreningens midler. Den til enhver tid siddende bestyrelse, skal selv kunne bestemme om der skal revisor være tilknyttet klubben.

 

Ny i 2018

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter,    for 2 år ad gangen. På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Bestyrelsen er selvkonstituerende.

 

Bestyrelsen har fuld magt over foreningens midler. Den til enhver tid siddende bestyrelse, skal selv kunne bestemme om der skal revisor være tilknyttet klubben.

 

 

nyt i 2019

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer og 1 suppleant,  for 2 år ad gangen. På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Bestyrelsen er selvkonstituerende.

 

Bestyrelsen har fuld magt over foreningens midler. Den til enhver tid siddende bestyrelse, skal selv kunne bestemme om der skal revisor være tilknyttet klubben.