Regler og vedtægter

SKALSÅDALENS

Sportsfiskerforening

Regler for fiskeri i foreningens vande:


Foreningens fiskevande er venligst stillet til rådighed af Skalsådalens lodsejere. Medlemmer må ved færdsel og fiskeri tage hensyn til hegn, kreaturer samt efterkomme lodsejernes anvisninger for færdsel. Evt. skader på hegn, kreaturer og ligende skal meddeles bestyrelsen. Hvis der er jagt fortrækker man selvfølgeligt til at andet sted straks!


Al henkastning af affald er selvfølgelig forbudt. Det anses for god skik at opsamle evt. småaffald, som måtte forefindes.


Gyldigt fiskekort er personligt, og skal fremvises på anfordring af enhver lodsejer, samt for enhver der selv fremviser sit gyldige kort. Ihændehaveren er pligtig til at fremvise evt. fangst på forlangende af den kontrollerende.


Kortet skal altid medbringes. Forglemmelse medfører bortvisning fra åen.


Hunde må ikke medtages ved åen.


Ihændehaveren må selv sikre sig at grænserne for foreningens område overholdes.


I forbindelse med udsætning kan foreningens bestyrelse frede lokalt.


Det er ikke tilladt at fiske med mere end to stænger i Regnbuemosen, og der skal være tale om aktiv fiskeri. Dvs. at man hele tiden overvåger stangen, og ikke efterlader den alene.


Se iøvrigt fredningstider, bestemmelser samt mindstemål her på siden.


Såfremt ovennævnte bestemmelser ikke overholdes medfører dette øjeblikkelig udelukkelse af foreningen, hvorefter nyt medlemskab forelægges bestyrelsen.


Der må max hjemtages 3 hav- / bækørreder fra åen per dag.


Foreningen henstiller til at alle ål genudsættes.